ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД

В качеството си на администратор на лични данни, КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт с КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД:

гр. Димитровград, ул. “Ем. Станев” 7-Д-19
Електронна поща: office@carolblinds.bg
Интернет страница: www.carolblinds.bg

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното длъжностно лице по защита на данните – Юлия Яковлева.

електронен адрес за кореспонденция: Yulia@carolblinds.bg

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задача от обществен интерес.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец); данни за здравословното състояние, данни от документ за самоличност; данни за комуникация с клиентите (например адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес или др.).

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни, изрично указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство. Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие със законодателството.

Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В повечето случаи получаваме информация директно от субектите на данни, когато те попълват документи, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД, могат да бъдат предоставяни на компетентните органи.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Можете да се свържете с нас, за да упражните своите права.

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
Достъп до собствените си лични данни;
Коригиране (ако данните са неточни);
Изтриване на личните данни (право “да бъдеш забравен”) * ;
Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:

Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;
Целите и правното основание за обработването;
Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);
Срока на съхранение на личните данни;
Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);
Информация за всички права, които субектът на данни има;
Правото на жалба до надзорния орган.
Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви отговорим в 14-четиринадесет дневен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен до 1-един месец, за което ще бъдете незабавно уведомени.

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, които КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД има право, по своя преценка да откаже да изпълни искането или да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

*Правото на изтриване (или “правото да бъдеш забравен”) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани по друг начин;
Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
Субектът на данни срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;
Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете.
“Правото да бъдеш забравен” не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:

За упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
За изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес;
За целите на общественото здраве;
Архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;
За установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯТ САЙТ НА КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД
КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД, чрез формите си за връзка е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД да ползва тази информация, както е описано тук:

КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
Информацията, която КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно.
Информация може да бъде получена индиректно чрез вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.
КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.
Всяко лице, за което се отнасят данните (“субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за съмоличност.
Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.
Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалният сайт на КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД. При това може да се окаже обаче, че КЕРОЛ БЛАЙНДС ЕООД не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.